اعضا کمیته:

خانم دکتر فاطمه گودرزی      رئیس دانشکده 
خانم سحر ذوالنوری             معاونت آموزشی دانشکده 
آقای مهدی سیف                 مسئول EDO 
آقای حسن شاهسواران        کارشناس EDO 
خانم فاطمه یاراحمدی          عضو حقیقی کمیته 
خانم کبری رشیدی               عضو حقیقی کمیته 
آقای هیوا محمدی                عضو حقیقی کمیته 
خانم سعیده الماسی           عضو حقیقی کمیته 
خانم زهره حجتی                عضو حقیقی کمیته 
خانم حدیث گودرزی             عضو حقیقی کمیته

 هدف:

 فعالیت در راستای رسالتهای آموزشی دانشگاه در جهت توانمندسازی اساتید، آموزش مداوم جامعه پزشکی و ارتقاء سطح علمی دانشجویان و افزایش بهره وری آموزشی بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

 

فعالیت های مورد انتظار:

با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات و توسعه:

 

 

 • نیاز سنجی در ارتباط با موضوعات تخصصی آموزش مجازی

   

 • شناسایی روزآمد نیازهای آموزشی

   

 • همکاری در طرح، برنامه ریزی دروس و کارگاههای آموزش مجازی

   

 • تعیین الویتهای برنامه های آموزشی مجازی

   

 •  توسعه توانایی اساتید و دانشجویان در زمینه آموزش مجازی

   

 • تهیه و انتشار مطالب علمی جهت گسترش روش های بهینه و نوین آموزش مجازی در روش تدریس
 •  تهیه و تدوین برنامههای ارزشیابی درونی گروه های آموزشی و ارائه راهبردهای رفع نواقص احتمالی

 

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات