ریاست دانشکده: خانم دکتر فاطمه گودرزی
معاون آموزشی دانشکده: خانم سحر ذوالنوری
مسئول EDO : آقای مهدی سیف
کارشناس EDO : آقای حسن شاهسواران 
عضو حقیقی کمیته : خانم فاطمه یاراحمدی
عضو حقیقی کمیته : آقای هیوا محمدی
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات