1. برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی (ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین بازنگری برنامه ریزی آموزشی از قبیل تدوین برنامه آموزشی، طرح دوره، طرح درس)

 2. همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

 3. مشارکت در هدایت و اجرا، ارزشیابی عملکرد هیئت علمی

 4. مشارکت در انجام و نظارت ارزیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی

 5. ارائه مشاوره و مشارکت در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش و فرآیندهای نوآورانه آموزشی

 6. مشارکت در انجام نیازسنجی کارگاه های اعضای هیئت علمی و جذب نظرات آنها

 7. ارتباط مستمر با دانشجویان استعداد درخشان و علاقمند به مباحث آموزشی پزشکی و درگیر کردن آنها در فعالیت های واحد

 8. مشارکت در انجام اعتبار بخشی آموزش مؤسسه ای و بیمارستان های آموزش

 

 

 

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات