دبیر : نرگس جهان آرا

شرح وظایف دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده :

  1. انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته
  2. اجرای مصوبات شورای مرکزی
  3. انتصاب مسئولین واحد های کمیته
  4. هماهنگی بین واحد های کمیته و نظارت بر فعالیت های واحد های فوق
  5. ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه فعالیت های کمیته به سرپرست و هسته مرکزی
  6.  ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاست های شورای مرکزی

 

 

 

 

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات