نام و نام خانوادگی :دکتر فاطمه گودرزی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آموزش پرستاری

دانشیار گروه پرستاری

سوابق مدیریتی :

  • معاون آموزشی دانشکده پرستاری بروجرد
  • مدیر دفتر توسعه دانشکده پرستاری خرم آباد
  • سوپروایزر آموزشی و بالینی و سرپرستار بیمارستان امام جعفر صادق الیگودرز  

آدرس پستی : بروجرد  - میدان بهشت- ابتدای خیابان امیر کبیر -ساختمان دانشکده پرستاری بروجرد

فعالیتهای اجرایی رئیس دانشکده :

1- تعیین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشکده
2- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده
3- نظارت و کنترل به منظور حسن اجرای بودجه تخصیص یافته
4- نظارت و کنترل بر کلیه فرآیندهای مالی
5 - شرکت در جلسات شورای اداری دانشگاه
 
6 - شرکت در جلسات شورای اداری فرمانداری شهرستان   
7 - شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشگاه
 
8- شرکت در جلسات کمیته های مختلف آموزشی دانشگاه
9- تشکیل شوراهای مختلف دانشکده و نظارت بر کار آنها
 
10- نظارت و ایجاد هماهنگی در امور آموزشی ،پژوهشی ، دانشجویی و فرهنگی دانشکده
 
11- نظارت بر حسن وظایف هفت‌گانه اعضای هیات علمی دانشکده
 
12- هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های واحدهای تابعه دانشکده
 
13- ارزیابی و کنترل کلیه فعالیت‌های واحدهای تابعه
 
14- ارزیابی عملکرد سالیانه واحد و نظارت بر عملکرد آنها
 
15- تعیین معاونین و پیشنهاد مدیر گروه بر حسب مورد نیاز
 
16- تلاش در جهت حسن اجرای مصوبات
 
17- تلاش در جهت تأمین نیروی انسانی دانشکده

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات