سرپرست کمیته :  سعیده الماسی                                               

کارشناس ارشد آموزش پرستاری  گرایش کودکان 

شـرح وظایف سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

·         ابلاغ دستورالعمل های صادره از سوی ریاست دانشگاه، معاونت پژوهشی و اداره هماهنگی کمیته های تحقیقات وزارت متبوع

·         تهیه و تنظیم برنامه استراتژیک و عملیاتی کمیته بر اساس سیاستهای امتیازدهی و آئین نامه پژوهشی دانشگاه

·         پیگیری درخواست اعتبار و امکانات مورد نیاز جهت بخش های مختلف کمیته در قالب اعتبارات سالیانه معاونت پژوهشی و نظارت بر استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از به هدر رفتن تجهیزات و اعتبارات

·         پیگیری و نظارت بر برگزاری انتخابات اعضا کمیته، انتصاب و معرفی دبیر کمیته و مسئولین واحدهای آن بعد از رأی شورای عمومی کمیته تحقیقات دانشکده

·         عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه و شورای مرکزی کمیته تحقیقات، تشکیل جلسات پژوهشی کمیته بر حسب ضرورت و تهیه و تنظیم صورت جلسات

·         پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه

·         ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته، هماهنگی و تشویق اساتید و دانشجویان جهت انجام فعالیتهای پژوهشی و طرح های تحقیقاتی

·         نظارت و سرپرستی کلیه امور علمی، اجرایی و ارزشیابی کمیته تحقیقات دانشجویی(حسن اجرا طرحهای پژوهشی دانشجویی از انتخاب عنوان تا ثبت، داوری، تصویب در شورای مرکزی، اخذ کداخلاق، عقد قرارداد، اجرا، تهیه گزارش نهایی و تسویه) و انجام مکاتبات لازم با کمیته مرکزی

·         تهیه گزارش پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشجویی، ثبت در سایت کمیته و ارسال آن به واحدهای مربوط جهت انتخاب کمیته برتر

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات