لیست اسامی اعضاء شورای پژوهشی دانشکده پرستاری بروجرد

ردیف
نام و نام خانوادگی(به ترتیب حروف الفبا) مرتبه مقطع و رشته تحصیلی نحوه عضویت و سمت
 1 سرکار  خانم فاطمه گودرزی دانشیار دکتری پرستاری عضو حقیقی
2
جناب آقای مهدی بیرجندی استادیار دکتری آمار زیستی عضو حقیقی
3
سرکار خانم سحر ذوالنوری مربی کارشناسی ارشد پرستاری عضو حقیقی
4
سرکارخانم  کبری رشیدی مربی کارشناسی ارشد پرستاری عضو حقیقی
5
سرکار  خانم سعیده الماسی مربی کارشناسی ارشد پرستاری عضو حقیقی
6
جناب آقای هیوا محمدی مربی کارشناسی ارشد پرستاری عضو حقیقی
7
سرکار خانم  فاطمه یاراحمدی مربی کارشناسی ارشد پرستاری عضو حقیقی

 

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات