نیمسال اول 1402-1401
نیمسال دوم 1402-1401 نیمسال اول 1403-1402
نیمسال دوم 1403-1402
میکروب شناسی و استریلیزاسیون
     
اصول پرستاری و کار در اتاق عمل
     
فیزیوپاتولوژی      
 زبان تخصصی      
 خون شناسی      

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات