فرم های ارزشیابی دانشجو توسط اساتید

اطفال

سلامت

بزرگسالان1

سلامت

بزرگسالان2

سلامت

بزرگسالان3

اورژانس ها بهداشت جامعه بهداشت روان بهداشت مادر و نوزاد پرستاری ویژه سایر
evaluation-pediatric(1) Digestactrolytes  breathing  BURN &SKIN . evaluation -emergence  behdasht1  evaluation-Mental Health  evaluation-Obstetrics and Gynecology  CCU.Evaluation form  bemarehaee shayea
   Orthopedic section

 

Heart

 ENDOCRIN  اورژانس جراحی  evaluation-behdasht 2      Dialysis.Evaluation form  evaluation-farmacology 
     kidny  ENT اورژانس داخلی  evaluation-behdasht3 -mohit      ICU.Evaluation form  evaluation-hom care - Copy
       Infectious          vige general  General form
       Nerves            Principles of nursing - Copy
     

 

oncology

           
      surgery room            

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات