مدیر گروه پرستاری : سرکار خانم فاطمه یاراحمدی

  کارشناس ارشد پرستاری گرایش مراقبتهای ویژه

     ایمیل : yarahmadi.f@lums.ac.i


شرح وظایف مدیر گروه آموزشی رشته های پرستاری  :

1- انجام امور مربوط به نیاز سنجی دروس از طریق بررسی کارنامه دانشجویان در هر ترم به تفکیک نوع درس و تعداد کلاس های لازم
2- تهیه برنامه اجرایی ، آموزشی ، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس مصوبات شورای دانشگاه قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده یا معاون آموزشی
3- ابلاغ برنامه های اجرایی ، آموزشی ، پژوهشی و خدماتی به هر یک از اعضای گروه و نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مرتبط با گروه
4- تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده
5- تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار ، مصوبات ، پیشنهادات و نظریات جمعی گروه به معاون آموزشی دانشکده
6- شرکت در جلساتی که از طریق ریاست واحد ، معاونین واحد ، سرپرست و معاونین دانشکده دعوت بعمل می آید
7- انجام کلیه مکاتبات رسمی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی ، مالی و تهیه لوازم ، کتابها و نشریات مورد نیاز گروه به معاون پژوهشی دانشکده
8- تقسیم بندی دانشجویان بر اساس سال ورود بین اساتید گروه به عنوان استاد مشاور ، جهت ارائه مشاوره به دانشجویان هنگام اخذ واحد برای رعایت دروس پیش نیازو نظارت بر کار اساتید راهنما
9- پیگیری امور مربوط به دروس کار آموزی ، کارآموزی در عرصه و کارورزی و نظارت بر بالینی , سرکشی از بیمارستان ها و برگزاری جلسات آموزشی با مسئولین بیمارستان ها
10- پیشنهاد تجهیز و راه اندازی کارگاهها و آزمایشگاهها بر اساس سرفصل دروس به معاون پژوهشی دانشکده
11- ارائه طرح های پژوهشی که توسط گروه آموزشی و یا با همکاری سایر گروهها اماده انجام می باشد برای تصویب به شورای پژوهشی دانشکده
12- اظهار نظر درباره پذیرش دانشجویان انتقالی و میهمانی و تعیین کمبود واحد های درسی
13- نظارت بر حسن انجام وظایف محوله به اعضای هیئت علمی گروه اعم از حضور و غیاب ، اعلام بموقع نمرات امتحانی و نظارت بر پرداخت حقوق و یا حق التدریس اعضای هیئت علمی
14- پیشنهاد تشکیل سمینارها ، کنفرانس ها ، سخنرانی های علمی و همایش ها به شورای پژوهشی دانشکده
15- اظهار نظر در مورد دعوت به همکاری مدرسین مدعو و شروع به کار اعضای هیئت علمی جدید ، بورسیه و ماموریتهای علمی اعضای گروه و ارائه پیشنهاد به شورای آموزشی دانشکده
16- تهیه گزارش های ادواری یا موردی از پیشرفت یا ضعفهای علمی، پژوهشی و آموزشی گروه برای معاون آموزشی و یا معاون پژوهشی دانشکده
17- تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضاء گروه
18- تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی برای هر ترم تحصیلی
19- نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و ارائه گزارش آن سه بار در طی ترم به معاونت آموزشی
20- تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات
21- تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش آن در هر ترم به معاونت آموزشی (تدوین برنامه جلسات در ابتدای هر نیمسال تحصیلی و اطلاع رسانی به اعضای گروه)
22- انجام کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتاب و نشریات مورد نیاز گروه
23- نظارت بر عملکرد مسئولین درس
24- نظارت بر حسن انجام امتحانات تئوری و عملی پایان ترم و ارائه گزارش مربوط به آن به معاونت آموزشی
25- نظارت بر ارسال به موقع نمرات پایان ترم
26- ارزیابی کار سالانه اعضاء گروه و ارائه گزارش ان به معاونت آموزشی
27- ایجاد تعامل و همکاری مثبت و مؤثر در اعضاء گروه
28- ارائه پیشنهادات جدید جهت ارتقاء گروه از جمله برگزاری کارگاه، سمینار یا کلاس آموزشی
29- تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید و ارسال به EDC ( مرکز توسعه آموزش )
30-همکاری با کتابخانه و به روز رسانی منابع کتابخانه ای و درخواست کتابهای مورد نیاز
31- تصمیم گیری در مورد اردوهای تفریحی , جهادی و نمایشگاه کتاب
32- درخواست طرح درس از اساتید و نظارت و بررسی آنها
33- درخواست تشویقی برای اعضای هیات علمی
34- بررسی و تنظیم آرایش دروس
35- محاسبه واحدهای تئوری و عملی اساتید و ارسال به آموزش
36- شرکت در جلسات آموزشی دانشکده در مورد مشکلات دانشجویی , انتقالی , مهمانی و ...
37- همکاری مستقیم با EDO
38- تایید و امضای فرم های ارزشیابی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی پس از دریافت از سایت دانشگاه و تکمیل آن توسط کارکنان

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات