نام و نام خانوادگی : سعیده الماسی

سمت و مدرک تحصیلی: معاون پژوهشی/ کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش کودکان

شماره تلفن و ایمیل:         06642507733    almasi.s@lums.ac.ir

شرح فعالیت های اجرایی:

·         بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسایل پژوهشی با هماهنگی و مشورت با مسئولان مربوطه

·         نظارت برحسن اجرای فعالیتها و برنامه های پژوهشی دانشکده

·         نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های پژوهشی

·         نظارت بر حسن اجرای و وظایف واحد های تابعه (کمیته تحقیقات دانشجویی، کتابخانه، واحد نوآوری و ابداعات، واحد ارتباط با صنعت،  IT)

·         برنامه ریزی پژوهشی با همکاری واحد های ذیربط

·         نظارت بر حسن عملکرد پژوهشی دانشکده در سامانه پژوهشیار 

·         پیگیری و نظارت در به روزرسانی وب سایت دانشکده و معاونت تحقیقات

·         تشکیل شوراهای پژوهشی دانشکده

·         ارزشیابی کیفی و کمی پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشکده، پیگیری انتخاب پژوهشگر برتر، تهیه و تدوین مستندات اعتبار بخشی و گزارش سالیانه

·         شرکت در جلسات پژوهشی دانشگاه

·         همکاری در تهیه و تنظیم اولویتهای پژوهشی دانشگاه

·         همکاری با کلیه معاونتها در سطوح دانشگاه

·         همکاری با معاونت تحقیقات دانشگاه در نیازسنجی کارگاه های آموزشی، برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و ارائه مقالات علمی توسط اعضاء هیات علمی دانشکده در کنفرانس های علمی بین المللی و منطقه ای خارجی

·         انجام سایر امور مربوط به پست سازمانی که از طرف مقام مافوق محول می گردد

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات