نام و نام خانوادگی: سحر ذوالنوری

سمت/ مدرک تحصیلی: معاون آموزشی/ کارشناسی ارشد پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی

ایمیل: Zolnoori.S@lums.ac.ir   و     s.zonoori2018@gmail.com

تلفن: 42507733 داخلی 119

شرح وظایف معاون آموزشی:

 •      دبیری جلسات شورای آموزشی دانشکده
 •       پیگیری اجرایی شدن مصوبات شورای آموزشی در گروه و ارائه گزارش های دوره ای
 •       نظارت بر نحوه عملکرد آموزشی گروه آموزشی (ارتقا کیفیت، توسعه آموزش، جلسات آموزشی و حسن اجرای مصوبات گروه)
 •       تعامل مستمر با مدیرگروه و مسئولین واحدهای آموزشی اعم از مسئول آموزش بالین و پراتیک جهت پیگیری موضوعات خواسته شده در زمان تعیین شده
 •      تسلط بر قوانین و مقررات آموزشی به عنوان مرجع آگاه در حوزه آموزش
 •      نظارت بر نحوه ی برگزاری کلاس های دروس نظری و کارآموزی ها
 •       نظارت بر حسن عملکرد واحدهای متبوع معاونت آموزشی و ارائه گزارش های دوره ای
 •       برگزاری جلسات ادواری منظم با دانشجویان مقاطع مختلف جهت انعکاس نظرات آنها
 •       نظارت بر برنامه ریزی آموزش نظری و بالین دانشکده
 •       نظارت بر عملکرد اداره آموزش
 •      نظارت بر حسن اجرای کوریکولوم آموزشی
 •       نظارت بر عملکرد دفتر توسعه آموزش
 •       تهیه آمار و شاخص های خواسته شده در حوزه آموزشی
 •       کنترل بیلان اعضای هیات علمی و آموزشی و دانشجویان با مدیران گروه و تایید و تحویل به موقع آن به دفتر معاونت آموزشی
 •       ساماندهی فرایند جذب، بررسی بیلان ها و ارسال آن برای مدرسین حق التدریس
 •       شرکت در جلسات دانشگاه و واحدهای مختلف دانشکده (کمیته انضباطی، اخلاق حرفه ای و ....)
 •       همکاری با کلیه معاونت ها در سطح دانشگاه

فرایند انجام کار:

نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی
نظارت بر فعالیت های اداره آموزش، واحد آموزش بالین، واحد توسعه آموزش
نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی

 

برنامه هفتگی سحر ذوالنوری (معاون آموزشی)

(عضو هیات علمی دانشکده پرستاری بروجرد)

روز/ ساعت

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

فرآیند آموزش به بیمار

مشاوره دانشجویی

نماز و مشاوره دانشجویی

بازدید از

بیمارستان ها

یکشنبه

پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1)

مشاوره دانشجویی

نماز و مشاوره دانشجویی

بازدید از

بیمارستان ها

دوشنبه

مشاوره دانشجویی

بازدید از بیمارستان ها

نماز و مشاوره دانشجویی

جلسه شورای آموزشی پژوهشی دانشکده

سه شنبه

جلسه شورای آموزشی پژوهشی دانشگاه 

چهار شنبه

پرستاری سلامت فرد و خانواده

مشاوره دانشجویی

نماز و مشاوره دانشجویی

 

پنج شنبه

بازدید از بیمارستان ها

 

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات