مسئول دفتر توسعه آموزش (EDO)


               
      مهدی سیف

                          کارشناس ارشد روان پرستاری 
                                                                                                               
تلفن تماس:      داخلی 104     42507733
                                                                                                                      

شرح وظایف واحد EDO 

1. برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی ) ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین بازنگری برنامه ریزی آموزسی از قبیل تدوین برنامه آموزشی، طرح دوره ، طرح درس(

2. همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

3. مشارکت در هدایت و اجرا ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت علمی

4. مشارکت در انجام و نظارت ارزیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی

5. مشارکت در انجام اعتبار بخشی آموزش موسسه ای

6. ارائه مشاوره و مشارکت در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش و فرایند های نوآورانه آموزشی

7. مشارکت در انجام نیازسنجی کارگاههای اعضای هیأت علمی و جذب نظرات آنها

8. ارتباط مستمر با دانشجویان استعداد درخشان و علاقمند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر کردن آنها در فعالیت های واحد

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات