عناوین کارگاه های آموزشی برگزار شده
96-98
98-99
99-1400
1400-1401

 

لیست کارگاه های برنامه ریزی شده کمیته تحقیقات و فناوری
1402-1403

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات