اعضاء:

 سعیده هاشمی - سجاد خسروی -علی حاج ابراهیمی

شرح وظایف کارگروه آموزش:

·        نظر سنجی در خصوص مطالب مورد نیاز دانشجویان در حوزه پژوهش

·        برگزاری کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده

·        پیگیری صدور گواهی های کارگاه از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

·        بررسی کیفیت کارگاه و نقاط قوت و ضعف پس از برگزاری کارگاه

·        ارائه گزارش عملکرد به دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

·        شرکت در جلسات کمیته تحقیقات دانشجویی و فناوری دانشکده

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات