اعضاء:

نرگس آزمایش - زهرا پاپی -ابوالفضل معظمی گودرزی

شرح وظایف کارگروه روابط عمومی:

·        معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی و عملکرد آن به دانشجویان

·        تهیه پوستر و اطلاع رسانی کارگاه های برگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی

·        پشتیبانی برگزاری کارگاه های مجازی و حضوری

·        راه اندازی و مدیریت کانال مجازی کمیته تحقیقات

·        اطلاع رسانی های کارگاه های برگزار شده توسط سایر کمیته های تحقیقات دانشجویی

·        ارائه گزارش عملکرد به دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

·        شرکت در جلسات کمیته تحقیقات دانشجویی و فناوری دانشکده

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات