اعضاء:

مرضیه جهان آرا -زینب علیبخشی- علیرضا کوشکی

شرح وظایف کارگروه پژوهش:

·        ارائه مشاوره در خصوص نحوه انجام طرح تحقیقاتی به صورت حضوری و مجازی

·        معرفی حیطه علاقه مندی پژوهشی اساتید جهت انتخاب استاد راهنما

·        معرفی امتیازات فعالیت های تحقیقاتی دانشجویی جهت تشویق به انجام پژوهش

·        آموزش گام به گام پژوهش از طریق کانال مجازی کمیته تحقیقات دانشجویی

·        همکاری در برگزاری سمینارها ، کنگره ها و همایش ها

·        ارائه گزارش عملکرد به دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

·        شرکت در جلسات کمیته تحقیقات دانشجویی و فناوری دانشکده

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات