دبیر: خانم زینب علی بخشی
اهداف:
. تربیت و آموزش دانشجویان به منظور آماده سازی آنان در انجام خدمات امدادی و اجتماعی مورد نیاز
جامعه به ویژه هنگام وقوع حوادث طبیعی و غیر مترقبه
. ایجاد حس تعاون ونیکوکاری بین جوانان دانشجو و کمک به وفاق وهمدلی بین اقشار دانشگاهی با
اقشار مختلف جامعه
. کوشش در جهت شناساندن وظایف و هدف های انسانی جمعیت هلال احمر از طریق برنامه های
آموزشی و پژوهشی دانشگاهی
. برگزاری مسابقه، اردو، گردهمایی و مانور برای اعضاء
. همکاری داوطلبانه در برنامه های بهداشتی و درمانی برای دانشجویان علوم پزشکی

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات