اعضاء کمیته:
خانم دکتر فاطمه گودرزی    رئیس دانشکده 
خانم سحر ذوالنوری            معاونت آموزشی دانشکده 
آقای مهدی سیف                مسئول EDO 
آقای حسن شاهسواران        کارشناس EDO 
خانم فاطمه یاراحمدی         عضو حقیقی کمیته 
خانم کبری رشیدی              عضو حقیقی کمیته 
آقای هیوا محمدی               عضو حقیقی کمیته 
خانم سعیده الماسی            عضو حقیقی کمیته 
خانم زهره حجتی              عضو حقیقی کمیته 
خانم حدیث گودرزی           عضو حقیقی کمیته

هدف از اعتبار بخشی آموزش کمک به ارتقای کیفیت آموزش و بهبود خدمات است

 فعالیت های مورد انتظار: 

1-    همکاری با EDC برای انجام خودارزیابی دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی مطابق با راهنمای اعتباربخشی مؤسسات و بیمارستان های آموزشی

2-    تشکیل کمیته اعتباربخشی در هر دانشکده و بیمارستان آموزشی

3-    برگزاری جلسات منظم و مستمر گروه های آموزشی به منظور تکمیل فرم های خودارزیابی

4-    ارائه مشاوره و مشارکت با گروه های آموزشی به منظور انجام هرچه بهتر خودارزیابی

5-    تهیه فرم بهبود کیفیت و برنامه عملیاتی به منظور رفع نواقص احتمالی در خودارزیابی

6-    ارسال گزارش کلی از انجام خودارزیابی با EDC

7-    بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی در خصوص سنجه های اعتباربخشی آموزشی و اطلاع رسانی به ریاست دانشکده و یا معاون آموزشی بیمارستان در خصوص رفع مشکلات

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات