اعضاء کمیته:
خانم دکتر فاطمه گودرزی    رئیس دانشکده 
خانم سحر ذوالنوری            معاونت آموزشی دانشکده 
آقای مهدی سیف                مسئول EDO 
آقای حسن شاهسواران        کارشناس EDO 
خانم فاطمه یاراحمدی         عضو حقیقی کمیته 
خانم کبری رشیدی              عضو حقیقی کمیته 
آقای هیوا محمدی               عضو حقیقی کمیته 
خانم سعیده الماسی            عضو حقیقی کمیته 
خانم زهره حجتی              عضو حقیقی کمیته 
خانم حدیث گودرزی           عضو حقیقی کمیته

هدف:

ارتقای نظام آموزشی از طریق ارزشیابی تمام عناصر این نظام اعم از درون داد، فرآیند، برون داد و

ارتقای کمیت و کیفیت اجرای برنامه های آموزشی ، پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی به جامعه

 

فعالیت های مورد انتظار :

 1.  همکاری با EDC برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سؤالات آزمون ها در دانشکده ها (هماهنگی با اساتید جهت ارسال به موقع اصل سؤالات و آزمون و پاسخنامه های دانشجویان و کلید پاسخنامه

 2.  همکاری در انجام ارزشیابی مستمر گروه های آموزشی و کنترل و پایش عملکرد

  3. تهیه بانک اطلاعات ارزشیابی (سیستم آموزشی و اطلاعات مربوط به فضا، امکانات، تجهیزات، تسهیلات و فعالیت های آموزشی، اجرایی و پژوهشی، شاخص های آموزشی و تخصصی دانشکده، بالین، درمانگاه، بیمارستان)

   4. مشارکت، همکاری و پیگیری انجام ارزشیابی درونی گروه های آموزشی با نظارت   EDC

   5.  همکاری در اجرا و در جهت بهبود روند ارزیابی بیرونی در گروه ها با نظارت EDC

  6.  گزارش شاخص های آموزشی دانشکده، بیمارستان و ارائه راهبردهای رفع نواقص احتمالی

  7.     نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون 

 8.     پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی

 9.     بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون و دانشجویان)

10.  تهیه بانک اطلاعاتی رزومه اساتید و به روز نمودن آنها در پایان هر ترم تحصیلی

11.  ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان

12.  مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در بازنگی فرم ارزشیابی سالیانه اعضای هیئت علمی

13.  ارسال برگه های ارزشیابی به مرکز توسعه

14.  اطلاع رسانی به اعضا هیئت علمی در مورد آئین نامه های اداری، ارتقاء و ارزشیابی سالیانه

15.  ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده در پایان هر ترم تحصیلی

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات