اعضاء کمیته:
خانم سحر ذوالنوری            معاونت آموزشی دانشکده 
آقای مهدی سیف                مسئول EDO 
آقای حسن شاهسواران        کارشناس EDO 
خانم فاطمه یاراحمدی         عضو حقیقی کمیته 
آقای هیوا محمدی               عضو حقیقی کمیته

هدف:

ارتقای کیفیت برنامه های درسی در گروه های آموزشی دانشکده و نهادینه کردن روش های نوین علمی در فرآیندهای آموزشی

فعالیت های مورد انتظار:

 

1.     انطباق محتوای برنامه های درسی با نیاز جامعه و وظایف دانشجویان در آینده

2.     بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی موجود

3.     ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی

4.     جمع آوری طرح درس ترمی و روزانه

5.     ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس و بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا

6.      نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آنها

7.     همکاری و پیگیری ارائه طرح درس (Lesson plan) و طرح دوره (course plan)

8.     بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید با همکاری گروه های آموزشی

9.     پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و طرح درس (نظری و بالینی)

10.  تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی (اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و ...)

11.  مشاوره و هدایت اعضای هیئت علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس

12. ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده در پایان هر ترم تحصیلی

 

 

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات