اعضاء کمیته:
خانم دکتر فاطمه گودرزی      رئیس دانشکده
خانم سحر ذوالنوری             معاونت آموزشی دانشکده
آقای مهدی سیف                مسئول EDO
آقای حسن شاهسواران        کارشناس EDO
خانم فاطمه یاراحمدی          عضو حقیقی کمیته
خانم کبری رشیدی              عضو حقیقی کمیته
آقای هیوا محمدی                عضو حقیقی کمیته
خانم سعیده الماسی            عضو حقیقی کمیته
خانم زهره حجتی               عضو حقیقی کمیته
خانم حدیث گودرزی            عضو حقیقی کمیته

فعالیت های مورد انتظار:

با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات و توسعه

  

   .  اطلاع رسانی در زمینه زمان ، محورها و شرایط شرکت در جشنواره مطهری   . مشاوره، مشارکت و همکاری جهت تهیه و اجرای فرایندهای آموزشی حول محورهای تعیین شده جشنواره مطهری    .  جمع  آوری فرایندها در تاریخ تعیین شده مطابق با فرمت وزارتخانه

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات