اعضاء کمیته:
     
        خانم دکتر فاطمه گودرزی    رئیس دانشکده
        خانم سحر ذوالنوری            معاونت آموزشی دانشکده
        آقای مهدی سیف                مسئول EDO
        آقای حسن شاهسواران        کارشناس EDO
        خانم فاطمه یاراحمدی         عضو حقیقی کمیته
        خانم کبری رشیدی              عضو حقیقی کمیته
        آقای هیوا محمدی               عضو حقیقی کمیته
        خانم سعیده الماسی            عضو حقیقی کمیته
        خانم زهره حجتی              عضو حقیقی کمیته
        خانم حدیث گودرزی           عضو حقیقی کمیته

        هدف:

        هدف این کمیته ارتقاء روش های آموزش اثر بخش و پالایش نتایج آموزش در عمل و به معنای

        دیگر در محیط تئوری و بالینی آموزشی میباشد.

        فعالیت های مورد انتظار:

        1.       برگزاری جلسات منظم به منظور بررسی طرح های پژوهشی درکمیته پژوهش در آموزش

        2.     بررسی، تهیه و اعلام فهرست نیازهای پژوهشی و اولویت بندی طرح های پژوهشی در حوزه آموز 

        3.     هدایت و تشویق اعضای هیئت علمی جهت انجام طرح های پژوهشی در زمینه آموزش علوم

        4.     هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی

        5.     تدارک کارگاه های آموزشی در زمینه مسائل پژوهشی در آموزش

         6.      اطلاع رسانی در زمینه سایت ها و ارتباطات آموزشی

        7.     ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه، جمع آوری و ارسال طرح های تحقیقاتی در زمینه آموزش جهت تصویب و کارشناسی

        8.     مشاوره، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرح های پژوهشی در آموزش

        9.     مشاوره و همکاری در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی

        10.  ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

        

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات