سعیده الماسی

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری بروجرد

کارشناس ارشد پرستاری گرایش پرستاری کودکان

شرح وظایف کمیته امتحانات:

ü      تدوین شیوه نامه و دستورالعمل های برگزاری آزمون

ü      مشارکت با واحد آموزش دانشکده جهت برنامه ریزی و زمان بندی تقویم امتحانات

ü      ارزیابی و نظارت بر شرایط فیزیکی برگزاری جلسات آزمون

ü      تدوین برنامه نظارت بر آزمون و برگزاری جلسات توجیهی برای مراقبین آزمون

ü      نظارت مستمر و روزانه بر نحوه برگزاری آزمون ها

ü     همکاری با واحد آموزش جهت تحویل، تکثیر و بایگانی محرمانه اوراق امتحانی

ü      ارزیابی اولیه سوالات آزمون منطبق با چارچوب استاندارد دانشکده

ü      برخورد با هرگونه بی نظمی و تخلف در جلسات آزمون بر اساس آیین نامه و نظر شورای آموزشی دانشکده

ü      تشکیل جلسه با نمایندگان دانشجویان در پایان هر نیم سال در رابطه با چگونگی برگزاری امتحانات و بررسی نظرات ایشان

ü      برگزاری کارگاه های روش های نوین ارزیابی فراگیران در دروس تئوری، عملی و کارآموزی برای اساتید

ü      بررسی سوالات توسط کارگروه های کمیته و ارائه بازخورد نتایج به اساتید در راستای بهبود طراحی سوالات

ü      برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره کارشناسی پرستاری

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات