نیمسال دوم 98-97 نیمسال اول 99-98  نیمسال  دوم    99-98

  نیمسال اول

1400-1399

نیمسال دوم

 1400-1399

نیمسال اول

  1401-1400

نیمسال دوم

1401-1400

نیمسال اول

1401-1402

نیمسال دوم

1401-1402

نیمسال اول

1402-1403

 

نیمسال دوم

1402-1403

 

پرستاری سلامت جامعه فوریت و اورژانس  پرستاری بیماریهای کودکان  پرستاری کودک سالم  اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای پرستاری بزرگسالان سالمندان 3

پرستاری در بحران، فوریتها حوادث غیرمترقبتها                                                         

 اصول  و مهارتهای پرستاری
 فرایند یادگیری و اصول آموزش به مددجو  اصول و مهارتهای پرستاری اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای
پرستاری بهداشت محیط روانشناسی 1  آموزش به بیمار
 مادر نوزاد ترم 4  پرستاری بزرگسالان سالمندان 3  بیماریهای روان اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای  اصول و مهارتهای پرستاری(عملی)
 پرستاری بزرگسالان سالمندان 2 اصول و مهارتهای پرستاری (عملی )  اصول مدیریت خدمات پرستاری
روانشناسی فردی اجتماعی پرستاری کودک سالم  بهداشت محیط  مادر نوزاد ترم 3  پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد  روانشناسی عمومی و اجتماعی اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع درایران بررسی وضعیت سلامت
 اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای انسان شناسی و جامعه شناسی در پرستاری  آموزش به مددجو
پرستاری بیماریهای روان طرح  درس اصول و فنون  سالمندان 3  پرستاری سلامت فرد و خانواده(مجازی)  پرستاری بیماریهای کودکان  تحقیق در پرستاری طرح درس اصول مدیریت پرستاری  پرستاری و بهداشت محیط
 پرستاری در بحران فوریتها و حوادث غیرمترقبه  بررسی وضعیت سلامت  پرستاری بزرگسالان سالمندان 2
پرستاری بزرگسالان و سالمندان 1 اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای  اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای
 سالمندان 1 مجازی  بهداشت روان  زبان تخصصی فرآیند آموزش به بیمار  پرستاری سالمندان 3
 پرستاری کودک سالم  پرستاری بزرگسالان سالمندان 1  پرستاری بزرگسالان سالمندان یک
پرستاری بزرگسالان و سالمندان3 آموزش به بیمار  پرستاری سلامت جامعه  یررسی وضعیت سلامت  تحقیق پرستاری  پرستاری سلامت جامعه پرستاری بزرگسالان و سالمندان2  تحقیق در پرستاری
 فرایند یادگیری و اصول آموزش به مددجو  پرستاری بهداشت جامعه  پرستاری سلامت روان
اصول و مهارتهای پرستاری پرستاری سلامت فرد و خانواده  بهداشت روان 1  بهداشت جامعه  پرستاری بیمایهای کودک  پرستاری در بحران پرستاری سلامت فرد و خانواده  پرستاری بیماریهای کودک
 مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  پرستاری سلامت فرد و خانواده
اصول و مهارتهای پرستاری عملی اصول و مهارت پرستاری  بهداشت روان 2 سالمندان 2  پرستاری و سلامت فرد و خانواده  پرستاری بهداشت محیط مراقبت پرستاری در منزل  سالمندان 1
 مراقبت پرستاری در منزل  پرستاری بیماری های روان  تغذیه و تغذیه درمانی پرستاری
پرستاری بیماریهای کودکان مفاهیم پایه پرستاری  سالمندان 1  بیماریهای روان  پرستاری کودک سالم  مراقبتهای پرستاری در منزل مراقبت جامع پرستاری در بخشهای ویژه  سلامت جامعه
 پرستاری بهداشت روان  پرستاری بیماریهای کودکان  فارسی عمومی پرستاری
بررسی وضعیت سلامت بزرگسالان سالمندان 2  تحقیق در پرستاری  روانشناسی عمومی و اجتماعی  پرستاری و بهداشت محیط  مراقبتهای جامع پرستاری در بخش های ویژه تغذیه و تغذیه درمانی  مراقبتهای پرستاری در منزل
 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران  پرستاری و بهداشت محیط  مراقبتهای پرستاری در بخشهای ویژه
زبان تخصصی پرستاری در منزل  زبان تخصصی  مراقبت پرستاری در منزل  پرستاری بزرگسالان سالمندان 2  بیماریهای کودکان روش تحقیق  زبان تخصصی پرستاری
 تغذیه و تغذیه درمانی  پرستاری بزرگسالان سالمندان 3   مراقبتهای پرستاری در منزل
تحقیق در پرستاری مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه  مفاهیم پایه پرستاری  مراقبتهای جامع پرستاری در بخش هایی ویژه  فرآیند یادگیری و آموزش به بیمار  بهداشت مادر نوزاد پرستاری کودک سالم    دانش خانواده و جمعیت  تحقیق در پرستاری  مهارت های عملی در مراقبت های اورژانس

طرح درس روانشناسی

1

     زبان تخصصی  مفاهیم پایه پرستاری  بررسی وضعیت سلامت مفاهیم پایه پرستاری      روانشناسی فردی و اجتماعی  زبان تخصصی
      پرستاری در بحران ،فوریتها و حوادث غیر مترقبه   پرستاری بزرگسالان سالمندان 1        فارسی عمومی  اصول و مهارتهای پرستاری
      مدیریت خدمات پرستاری    مدیریت خدمات پرستاری        فیزیولوژی عملی  
      اصول و فنون پرستاری            مفاهیم پایه 1  

 

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات